Szkoła Równych Szans – IV edycja bis

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Równych Szans – IV edycja bis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektodawcą oraz realizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W projekcie bierze udział 19 szkół – partnerów z województwa mazowieckiego. Instytucją wdrążającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości usług edukacyjnych szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Dzięki udziałowi w tej edycji Szkoły Równych Szans zwiększamy dostępność do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozszerzających oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, zapewniamy doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, wdrażamy innowacyjne metody edukacyjne.

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 w szkole realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów: zajęcia rozszerzające i wyrównujące z języka angielskiego, zajęcia wspierające z matematyki, zajęcia usprawniające językowo, zajęcia logoterapii, zajęcia reedukacyjne, zajęcia Koła Przyjaciół Książki oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców.

W ramach projektu zorganizowane będą na terenie szkoły spotkania z kulturą: koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i spotkania z artystą. Ponadto zaplanowano dwie wycieczki do teatru i kina.

 Koordynator projektu

Szkoła Równych Szans – III edycja

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Równych Szans – III edycja. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektodawcą oraz realizatorem była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W projekcie wzięło udział 21 szkół – partnerów z województwa mazowieckiego. Instytucją wdrążającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem głównym projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Dzięki udziałowi w tej edycji Szkoły Równych Szans zwiększyliśmy dostępność do pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych, rozszerzających oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Nazwa zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia kółka plastycznego

Zajęcia taneczne

Zajęcia fotograficzno-informatyczne

Zajęcia logopedyczne

Nauka pływania

Zajęcia-opieka nad pozalekcyjną działalnością uczniowską

Zajęcia umożliwiające uczniom uzupełnienie zaległości programowych z języka angielskiego

Zajęcia umożliwiające uczniom uzupełnienie zaległości programowych w zakresie nauczania zintegrowanego

Zajęcia umożliwiające uczniom uzupełnienie zaległości programowych z języka polskiego

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Zajęcia zwiększające zainteresowanie książką

Wakacyjny obóz przyrodniczo-matematyczny z zajęciami hippicznymi

Szkoła Równych Szans – II edycja

W roku szkolnym 2010/2011, od października do czerwca, w naszej szkole realizowany był projekt Szkoła Równych Szans – II edycja. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie działania 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Szkoła, jako partner Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała dofinansowanie na realizację działań edukacyjnych w wysokości 99 800,20 zł z udziałem środków własnych Gminy Stoczek w wysokości ponad 3% dotacji.

Realizowane działania skierowane były bezpośrednio do uczniów (młodszych i starszych, zdolniejszych i z trudnościami w nauce) i obejmowały wyrównanie szans edukacyjnych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz poszerzenie oferty edukacyjnej placówki. Zajęcia pozalekcyjne były bezpłatne i zaplanowane zostały tak aby każde dziecko mogło wziąć udział przynajmniej w jednych z nich:

v  Trening pamięci i koncentracji uwagi,

v  Zajęcia reedukacyjne,

v  Kółko matematyczno-ekologiczne,

v  Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego,

v  Zajęcia rozszerzające z języka angielskiego,

v  Zajęcia logopedyczne,

v  Zajęcia metodą projektu eTwinning,

v  Zapewnienie opieki nauczyciela podczas odrabiania prac domowych w szkole,

v  Organizacja mitingów i przedstawień profilaktycznych,

v  Organizacja 6 edukacyjnych wycieczek (spotkania z kulturą i nauką).

Niemal wszyscy uczniowie skorzystali z zaproponowanej oferty zajęć. Jedni po to aby rozwinąć i poszerzyć swoje zainteresowania i umiejętności inni aby nadrobić zaległości i poprawić wyniki w nauce. W ramach projektu zorganizowane były wycieczki edukacyjne obejmujące udział dzieci w spektaklach teatralnych i seansach filmowych oraz zwiedzanie muzeów i wystaw.

Elżbieta Salach – koordynator projektu

Szkoła Równych Szans – Uwierz w Siebie

projekt rozwojowy szkół w województwie mazowieckim

W ramach projektu zaplanowaliśmy 13 działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych skierowanych do dzieci naszej szkoły. W planowanie działań włączyli się uczniowie i rodzice. Priorytetem programu było zwiększenie u uczniów wiary w swoje siły i umiejętności oraz podniesienie poziomu ich kultury. Programem objęto wszystkich uczniów a w jego realizację włączono wszystkich nauczycieli oraz część rodziców. Realizację pięciu zadań rozpoczęto już w maju 2007r. Zakończenie projektu zaplanowano w 2008r.

 • Zajęcia pozalekcyjne – kółko plastyczne. Propagowanie w środowisku sztuki ludowej.

Wyposażyliśmy uczestników kółka plastycznego w różnorodne materiały artystyczne. W zajęciach kółka prowadzonych przez Beatę Końsko wzięło udział 16 uczniów, którzy poznali i stosowali różnorodne techniki i formy plastyczne. Wykonano kilka kolażowych instalacji plastycznych oraz wiele prac z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów (pastele suche i olejne, akwarele, tempera, gwasze). Dla 26 uczniów zorganizowano wycieczkę do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną, do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach i do Muzeum Pałacu w Wilanowie (udział w lekcji muzealnej „Wizyta u króla”).

 • Wyjazdy na basen – nauka pływania i zachowania w wodzie.

Zrealizowaliśmy 18 wyjazdów na basen do Wyszkowa. Zajęciami w wodzie i nauką pływania zostali objęci wszyscy chętni uczniowie. Na wyjazdy zgłosiło się bez mała 100% dzieci, to jest około osiemdziesięcioro. Było to działanie najbardziej oczekiwane przez młodzież i ich rodziców. Pomimo uciążliwości związanej z dojazdem na żaden wyjazd nie brakowało chętnych. Naukę pływania prowadzili instruktorzy z basenu oraz nasz nauczyciel WF Michał Rybak. Opiekę w wodzie sprawowały nauczycielki Maria Mastalerczuk i Wioletta Miszczuk.

 • Zajęcia pozalekcyjne w zakresie technologii informacyjnej.

Zajęcia zorganizowano w szczególności dla uczniów nie mających komputera w domu oraz nie mających dostępu do Internetu. Na zajęcia wykorzystywana była szkolna pracownia komputerowa. Pracą 14 osób kierował Andrzej Salach. W ramach zajęć uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne pokazujące realizację zadań projektu oraz ważne wydarzenia z życia szkoły i środowiska. Uczyli się bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. W ramach dokumentowania wydarzeń szkolnych przeprowadzono naukę wykonywania i obróbki zdjęć techniką cyfrową.

 • Zajęcia reedukacyjne dla uczniów klas I-III mających trudności w nauce.

Zajęcia reedukacyjne prowadziła Elżbieta Salach. Zorganizowała 4 grupy (1-3 osobowe) z podziałem na określone dysfunkcje. Zajęcia prowadzone były z użyciem wielu ciekawych pomocy manualnych, gier edukacyjnych i stymulujących programów komputerowych. Chłopcy pracowali z edukacyjnym programem komputerowym „Porusz Umysł”.

 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne – utworzenie reprezentacji szkolnej.

Dodatkowe zajęcia sportowe angażowały dużą grupę uczniów – 34 osoby. W ramach treningów dzieci podnosiły swoje umiejętności w grach zespołowych (piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, unihokej) i dyscyplinach indywidualnych (biegi przełajowe, tenis stołowy, dyscypliny lekkoatletyczne). Prowadzący zajęcia Michał Rybak utworzył dwie reprezentacje szkolne: chłopców i dziewcząt. Reprezentacje brały udział w wielu turniejach (gminnych, powiatowych, rejonowych a nawet wojewódzkich) odnosząc sukcesy: II miejsca w powiecie w piłce ręcznej III miejsce w piłce nożnej chłopców. Zakwalifikowanie 8 uczniów do rejonowych indywidualnych biegów przełajowych. Zajęcie III miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu przełajowym przez Wioletę Słowik. Wywalczenie V miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt.

 • Wakacyjne zajęcia rozszerzające z języka angielskiego i wakacyjne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

W lipcu przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia rozszerzające z języka angielskiego i zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Utworzono dwie grupy zajęciowe. Udział w nich wzięło 18 uczniów. Pod kierunkiem Alicji Dmowskiej dzieci przepracowały 20 godzin zajęć.

 • Zajęcia pozalekcyjne – kółko przyrodnicze.

Od lipca działało kółko przyrodniczo-ekologicznego. Odbyły się warsztaty przyrodnicze oraz patrole rowerowe edukacyjną ścieżką Jeziorka Kałęczyńskie, w czasie których przeprowadzano obserwacje przyrodnicze i porządkowano teren ścieżki. W ramach kółka wykonano mapę przyrodniczych skarbów okolicy i założono szkolną ostoję przyrody. Z inicjatywy prowadzącej kółko przyrodnicze Marii Mastalrczuk członkowie kółka zorganizowali happening ekologiczny, w którym uczestniczyła cała szkoła oraz strażnik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 • Zajęcia „Spotkania z kulturą.

Zorganizowaliśmy udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, przedstawieniach, zwiedzanie muzeów i udział w lekcjach muzealnych oraz zwiedzanie ciekawych miejsc i udział w imprezach kulturalnych.

W czerwcu pod opieką Wandy Pajko, Elżbiety Salach i Wioletty Miszczuk młodsze dzieci odwiedziły wioskę indiańską i fermę strusi w Borzychach gdzie zapoznały się z kulturą, życiem i tradycjami Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej.

Odbyły się cztery wyjazdy do teatru na spektakle: „Królowa Śniegu” w tatrze Syrena i „Ania z Zielonego Wzgórza” w teatrze Wola. Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi.Kierownikami wycieczek były Wanda Pajko i Teresa Kałuska.

W ramach tego działania zorganizowaliśmy w szkole koncerty muzyczne: zespołu LIMBOS z Siedlec i zespołu Orkiestra Dni Naszych. Zespół LIMBOS zaprezentował lekcję na temat polskiej muzyki Narodowej – mazur, utwory Mozarta i Bacha oraz ciepłe frazy jazzu. Nie zabrakło muzyki pop (utwory Marka Grechuty i zespołu Wilki). Zespół Orkiestra Dni Naszych przedstawił muzyczną lekcję geografii Polski w rytmach szant marynarskich.

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w przedstawieniu muzycznym wystawianym na scenie Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

 • Trening pamięci i koncentracji uwagi.

Zajęcia prowadzone były w 2 grupach (12 i 13 osobowych) 2 razy w tygodniu z wykorzystaniem środków audiowizualnych i specjalistycznych materiałów dydaktycznych. Ćwiczenia obejmowały 48 godzin zajęć dla każdej z dwóch grup. Treningi były połączeniem tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy. Uczestnicy rozwijali swoją pamięć poprzez stosowanie technik mnemotechnicznych. Ponadto rozwijali pamięć wzrokową, przestrzenną i graficzną. Wykonywanych było wiele ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi. Zajęcia prowadzone były metodą zabaw i konkursów. Trening prowadził Andrzej Salach.

 • Organizacja zajęć zwiększających zainteresowanie książką.

W ramach zajęć zwiększających zainteresowanie książką zaangażowano 17 uczniów do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Wydajemy własną książkę”. Pod kierunkiem Beaty Końsko przygotowano i opracowano trzy książki: „Leśne przygody zwierząt”, „Baśnie”, „W kraju Faraonów”.

Przygotowano i zorganizowano konkursy czytelnicze badające znajomość lektur oraz konkurs „Mistrz łamigłówek”. Zakupiono nowe pozycje książkowe do biblioteki szkolnej. Zaprenumerowano czasopisma o tematyce młodzieżowej i edukacyjnej.

Zorganizowano szkolny etap konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. 13 uczestników konkursu przygotowywało się pod opieką Beaty Końsko, Teresy Kałuskiej i Wandy Pajko. Uczniowie prezentowali się na forum szkoły. Szóstka najlepszych recytatorów wzięła udział w konkursie gminnym.

Przeprowadzono w klasach młodszych grupowe słuchanie muzycznych bajek z płyt CD. Przeprowadzono festiwal pięknego czytania przez uczniów fragmentów książek dla grupy słuchaczy z wykorzystaniem nagłośnienia.

 • Zajęcia pozalekcyjne – kółko teatralne.

Kółko teatralne rozpoczęło pracę od września nad przygotowaniem przedstawienia pt. „Jędrek Jeżyk”. W zajęciach brało udział 15 uczniów: Zapoznano dzieci z przedstawieniem, dokonano przydziału ról, rozdano teksty do nauczenia. Na zajęciach dzieci czytały role. Odbywały się próby, na których dzieci ćwiczyły dykcję, śpiew, ruch sceniczny. Omówiono również scenografię do przedstawień. Zaangażowano rodziców w pomoc przy przygotowaniu dekoracji, szyciu kostiumów dla aktorów. Równolegle przygotowano przedstawienie słowno-muzyczne zaprezentowane w dniu obchodów święta Edukacji Narodowej. Kółko teatralne prowadziły Teresa Kałuska i Beata Końsko.

 • Zapewnienie możliwości odrabiania lekcji w szkole.

Zorganizowano cztery razy w tygodniu pozalekcyjne dyżury nauczycieli, mające na celu udzielenie pomocy w odrabianiu lekcji uczniom z klas I-VI mającym trudności w nauce. Skorzystało z nich około trzydziestu uczniów. Możliwość odrobienia pracy domowej w szkole i dodatkowo skorzystanie z pomocy nauczyciela okazała się „zbawienna” dla niektórych uczniów „pracowitych inaczej”. Pomocy udzielały Wanda Pajko i Wioletta Miszczuk.

Koordynator projektu