Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję iż sprawozdanie finansowe Zespołu Oświatowego w Grygrowie za 2022 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stoczek w zakładce „Sprawozdania finansowe”. (Finanse/Budżet/Sprawozdania finansowe/Sprawozdania finansowe za 2022 rok) Link do strony: http://bip.stoczek.net.pl/obieg_edg.php?ATSESSID=lhdig002k4c6uba8m3btbsgki2&ATSESSFUN=i6504-0