Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), informuję iż sprawozdanie finansowe Zespołu Oświatowego w Grygrowie za 2019 rok opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stoczek w zakładce „Sprawozdania finansowe”. (Finanse/Budżet/Sprawozdania finansowe/Sprawozdania finansowe za 2019 rok) Link do strony: http://bip.stoczek.net.pl/tmp/963068567-ZO_Grygrow_sprawozdania.pdf
Skip to content