Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231  września 2022r.
Organizacyjne zebranie z rodzicami8 września 2022r.
Ślubowanie klasy  pierwszej14 października 2022r.
Święto Niepodległości10 listopada 2022r.
Zebranie informacyjne z rodzicami16 listopada 2022r.
Informacja o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednichdo 18 grudnia 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022r.
Informacja o przewidywanych ocenachdo 18 stycznia 2023r.
Zebranie  informacyjne z rodzicami19 stycznia 2023r.
Rada klasyfikacyjna26 stycznia2023r.
Ferie zimowe13-26 luty 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna6-11 kwietnia 2023r.
Informacja o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednichdo 20 maja 2023r.
Egzamin ósmoklasisty
Język polski
Matematyka
Język angielski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII
23 maja 2023r.
24 maja 2023r.
25 maja 2023r.
Informacja o przewidywanych ocenachdo 5 czerwca 2023r.
Zebranie informacyjne z rodzicami5 czerwca 2023r.
Rada klasyfikacyjna15 czerwca 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkole                                                            
w przedszkolu
23 czerwca 2023r.
7 lipca 2023r.
Ferie letnie – szkoła                         
przedszkole
24 czerwca do 31 sierpnia
8 lipca do 31 sierpnia
Rada podsumowująca rok szkolny 2022/202329 czerwca 2023r.
                          DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
31 PAŹDZIERNIKA
2 MAJA
4 MAJA
5 MAJA
23,24,25 MAJA – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
9 CZERWCA

Regulamin zdalnego nauczania

Zespołu Oświatowego w Grygrowie.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu min. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/ men.gov.pl;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną (zebraną od uczniów/rodziców /nauczycieli);
 • media społecznościowe, komunikatory, programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione przez Rodzica u Nauczyciela, bądź Wychowawcy okoliczności, zwalniają Ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność Ucznia ustala się na podstawie obecności uczniów podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłania prac domowych w wyznaczonym przez nauczyciela czasie, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line, odpowiedzi podczas rozmów telefonicznych są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

PAMIĘTAJMY o tym, że podczas zdalnego nauczania:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe na szkolnej stronie, poprzez e-mail, sms, lekcji on-line itp) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, a także skype’a ,zoom, microsoft teams, messenger, whatsApp. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line.
 • Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco (zgodnie z planem lekcji) i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu.

Zadania podczas zdalnego nauczania:

Wychowawca klasy:

 1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
 2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 3. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy.

Nauczyciele:

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez szkolną stronę internetową, na której pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;
 3. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 4. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:10–15:30, zgodnie z planem zajęć obowiązującym w szkole;
 5. Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie obecności podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłanie prac domowych.
 6. Praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line/ kontaktów telefonicznych są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.
 7. Praca on-line uczeń–nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
 8. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie na podstawie poprawności wykonanej pracy.
 9. Praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień”. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.

Uczniowie:

 1. Uczeń samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Podstawowy kontakt Nauczyciel–Uczeń–Rodzic odbywa się poprzez stronę internetową szkoły, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 3. Uczeń korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji.
 4. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez nauczycieli.
 6. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;
 7. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 8. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 9. Praca on-line uczeń–nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 10. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 11. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 4. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Edukacja zdalna w przedszkolu:

W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Organizując takie kształcenie należy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju dziecka, a także sytuację rodzinną dziecka. Każdy nauczyciel w kształceniu na odległość musi uwzględnić możliwości psychofizyczne dzieci. Pamiętajmy o zróżnicowaniu zajęć w każdym dniu tygodnia.

 1. Nauczyciel informuje rodziców dzieci o wprowadzeniu edukacji zdalnej.
 2. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 3. Możemy skorzystać z:
  – udostępniania materiałów na stronie internetowej przedszkola/szkoły,
  – wysyłania materiałów mailowo,
  – tworzenie grup przedszkolnych na portalach społecznościowych itp.
 4. Materiały, które nauczyciel przygotowuje dla rodziców, muszą być rozsądnie opracowane, tak aby dzieci na etapie przedszkola mogły z tego skorzystać i przede wszystkim by wspierały rodziców.
 5. Materiały powinny być zgodne z planami pracy dydaktyczno-wychowawczej i bazujące głównie na realizacji podstawy programowej.
 6. Podstawowa praca opiera się na wybranych do grupy materiałach dydaktycznych i kartach pracy.
 7. Materiały mogą być wzbogacone o filmy, piosenki, prace plastyczne, gry, zabawy i propozycje znajdujące się min. na men.gov.pl/zdalne lekcje itp.
 8. Tematyka zajęć może nawiązywać do rozwijania zainteresowań dzieci, umiejętności samoobsługowych, sprawności fizycznej, włączania dzieci w obowiązki domowe, obserwacje przyrodnicze i aktualne wydarzenia w życiu dziecka (święta, tradycje, pory roku itp.).
 9. Pamiętajmy, aby nie zapomnieć o umiarze i dostosowaniu czasu pobytu malucha przed komputerem do jego możliwości psychofizycznych.