Informacje dla rodziców – organizacja zajęć w szkole podstawowej i przedszkolu.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie przedszkola mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w przedszkolu.

grupa młodsza 7:45-16:15 maksymalna liczba dzieci – 11, grupa starsza 8:10-13:10.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w szkole podstawowej, zaś uczniowie klasy 8 mogą korzystać z konsultacji.

Do szkoły może uczęszczać lub korzystać z konsultacji wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.

Dzieci do ukończenia 7 lat przyprowadzani i odbierani są przez osoby dorosłe. (do czasu uruchomienia dowożenia)

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno wysyłać ucznia do szkoły.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  dla uczniów klas I-III będą trwały od 8:20 do 12:55 w formie zajęć świetlicowych.

Konsultacje dla uczniów klasy 8 od 8:20 do 12:55. Nauczyciele uczący w klasie 8 są w szkole w zasadzie zgodnie z planem (czekając na uczniów nauczyciele przygotowują materiały do nauczania zdalnego).

Dowożenia od 25 maja jeszcze nie będzie.

Dożywianie będzie prowadzone dla przedszkolaków i chętnych uczniów na dotychczasowych zasadach.

W grupie może przebywać do 12 uczniów.

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

Będzie ograniczana aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice zaopatrzą swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Dzieci i uczniowie podczas przebywania w szkole nie muszą korzystać z indywidualnych osłon nosa i ust. Muszą zachowywać dystans społeczny.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru (do pomarańczowej taśmy na podłodze) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Rodzice/opiekunowie wysyłający dzieci do przedszkola i szkoły są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na bezdotykowy pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz do podania numerów kontaktowych do siebie.

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. Zaś rodzice/opiekunowie będą niezwłocznie powiadamiani w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązani do dezynfekowania dłoni lub rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nos oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania. Strefę przekraczają jedynie uczniowie i pracownicy. Inne osoby oczekują w strefie.

Uczniowie będą zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Uczniu

Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

Wchodząc do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.


Komunikat

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu do 24 maja br. przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się nadal odbywać na odległość.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


Komunikat

Proszę o dokonanie zaległych opłat za miesiąc marzec 2020 r. z tytułu:

  1. świadczeń przedszkola – 28,00 zł (za 8 dni x 3,50zł),
  2. wyżywienia w przedszkolu – 46,40 zł (śniadanie + obiad za 8 dni x 5,80zł),
  3. wyżywienia w przedszkolu – 19,20 zł (śniadanie za 8 dni x 2,40zł – osoby z opłaconym obiadem przez GOPS),
  4. wyżywienie w zerówce – 19,20 zł (obiad za 8 dni x 2,40),
  5. wyżywienia w szkole – 19,20 zł (obiad za 8 dni x 2,40).

Wpłat należy dokonać na konto:

Zespół Oświatowy w Grygrowie Nr. 02 9236 0008 0130 8598 2000 0010

W tytule (opisie) przelewu proszę napisać co obejmuje wpłata: np. za wyżywienie w szkole.

Jeżeli wpłata obejmuje kilka tytułów proszę je wymienić: np. za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu oraz wyżywienie w szkole.
Dziękuję za niezwłoczne dokonanie stosownych wpłat.

Z poważanie Dyrektor ZO w Grygrowie.

Skip to content