Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID -19 obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Grygrowie

1. W placówce obowiązuje stacjonarne, jednozmianowe nauczanie.

2. Rozpoczęcie zajęć o jednej godzinie:

– grupa młodsza – 7:45

– grupa starsza – 8:10

 1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatni) z zachowaniem zasad 1 rodzić z dzieckiem/dziećmi (tylko uczęszczającymi do placówki) przestrzegając wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Na terenie przedszkola dzieci oraz nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczki.
 5. W przypadku odbywanie przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą Dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających adaptacje w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego najmniej 1,5 m.
 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 10. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu zachowując środki ostrożności i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 11. Należy uzyskać zgodę od rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 12. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. (prosimy o dostosowanie odpowiedniej odzieży do pogody z racji na częste i długie przebywanie na świeżym powietrzu)
 13. Należy przygotować dziecku bidon/butelkę z wodą koniecznie podpisane/oznaczone i zapoznać z nim dziecko w celu nie popełnienia pomyłki.
 14. Mycie zębów w placówce jest zawieszone do odwołania.
 15. Należy prać pościel i rzeczy osobiste dzieci według dotychczasowych ustaleń co tydzień.

Situs Judi Slot Online Terbaru 2021

https://www.reisewelten.ch/daftar-situs-judi-slot-online-gampang-menang/

http://hospice26.ru/situs-judi-slot-online-gampang-menang/

http://sportsvews.com/

http://www.techeasypay.com/slot-gacor-online-gampang-menang/

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie

Informacje wstępne

1. Procedury zostały opracowane na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem opracowania procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS CoV-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, uczniów i rodziców.

3. Procedury określają działania, które szkoła może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do szkoły są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z uczniami, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.

4. Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia.

5. W sytuacji odmówienia zmierzenia temperatury lub stwierdzenia u dziecka/ucznia gorączki, dziecko/ uczeń nie może być wpuszczone na teren szkoły.

6. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami Zespołu Oświatowego w Grygrowie.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min. 1,5 – 2 m.

2. Przed wejściem do szkoły uczniowie i rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).

3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

4. W szatni jednocześnie może przebywać 10 osób – obowiązuje maseczka.

5. Po opuszczeniu szatni dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.

6. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

7. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

9. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zbędnych rzeczy. Są zobowiązane do przyniesienia ze sobą podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych (dzieci nie mogą sobie niczego pożyczać).

10. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w razie potrzeby.

11. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do sal, w których przebywają dzieci i stosują się do wszystkich poleceń pracowników.

Procedura wejścia uczniów do szkoły

1. Przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).

2. W szatni jednocześnie może przebywać 10 osób – obowiązek nałożenia maseczki.

3. Po opuszczeniu szatni uczeń myje ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.

4. Uczniowie zakrywają usta i nos do czasu wejścia do klasy oraz zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych osób wynoszący min. 1,5 – 2 m.

Procedura organizacji zajęć i lekcji w szkole

1. Na zajęcia może uczęszczać tylko zdrowy uczeń.

2. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów. 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

4. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

5. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

7. Nauczyciel może organizować przerwy dla swojej grupy, dostosowane do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż po 45 min. W takim przypadku grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

9. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas powinien zostać umyty lub zdezynfekowany.

10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

11. Opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczona przez dyrektora osoba (nauczyciel, pracownik szkoły).

12. Czas przebywania w szatni należy ograniczyć do czynności koniecznych do zmiany/pozostawienia elementów odzieży.

13. Buty przechowywane są workach (reklamówkach) plastikowych. Jeśli jest ładna pogoda (ciepło i sucho) uczniowie nie zmieniają obuwia.

14. Przebywając na korytarzu lub w innych pomieszczeniach uczniowie mają obowiązek zachowywać 2 m dystansu społecznego.

15. Uczniowie przebywający w szkole unikają bezpośredniego kontaktu, np. nie podają ręki na powitanie.

16. Uczniowie unikają tworzenia większych skupisk, gromadzenia się na korytarzach i w innych pomieszczeniach wspólnych.

17. Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej zajmują zawsze miejsca przy tych samych stolikach.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki, w tym zachorowania na COVID-19

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko/uczeń będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko/ucznia ze szkoły. Rodzice zobligowani są do samodzielnego powiadomienia o tym fakcie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

3. W przypadku zarażenia dziecka/ucznia lub pracownika placówki należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Postanowienia ogólne:

1. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków powinien przebywać w rękawiczkach i przyłbicy, a wszyscy użytkownicy biblioteki szkolnej powinni mieć zapewnione środki do dezynfekcji.

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali granic wyznaczonych przez pracowników biblioteki.

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła lub na wydzielone półki i stoliki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

Organizacja pracy szkolnej biblioteki na czas zwrotu podręczników szkolnych i książek

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

3. Wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

6. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych: podręczniki przynoszone są w reklamówkach i opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

1. Z żywienia przygotowywanego w stołówce szkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci i uczniowie.

2. Przed wejściem do stołówki wszyscy myją ręce.

3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej/przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce w programie z temperaturą powyżej 60 stopni.

5. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

6. Po każdym posiłku stoliki i krzesełka są dezynfekowane.

Obowiązki Wszystkich pracowników

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły, a ponadto w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji myją ręce zgodnie z instrukcją.

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po szkole.

Nauczycieli

1. Nauczyciele pracują w szkole wg ustalonego przez dyrektora planu lekcji

2. Instruują i dają przykład, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji.

3. Przypominają, aby dzieci i uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw i boiska.

4. Organizują wyjścia uczniów na teren szkolny tak, aby grupy uczniów nie mieszały się ze sobą.

5. Zwracają uwagę, aby uczniowie nie gromadzili się w większe skupiska.

Obsługi

1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i szafki w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

3. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Pracowników kuchni

1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

2. Wykonując zadania, utrzymują odległość 2 m pomiędzy stanowiskami pracy.

3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji: stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

5. Dbają o czystość magazynu spożywczego.

6. Dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawcy.

Dyrektora placówki

1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: izolatorium

Informacje końcowe

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

2. W sali, w której przebywają dzieci i uczniowie, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.